PLANOVI UPRAVLJANJA

Planovi upravljanja

Planovi upravljanja područjima ekološke mreže su strateški dokumenti Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije izrađeni kroz vođeni proces i u suradnji sa zainteresiranim dionicima. Na temelju analize dostupnih podataka o području određeni su ciljevi upravljanja, aktivnosti koje Javna ustanova treba provesti kako bi se definirani ciljevi ostvarili, kao i pokazatelji koji omogućavaju praćenje i prilagodljivo upravljanje.

Planovi se donose na razdoblje od 10 godina, s mogućnosti revizije Plana nakon 5 godina.

Planom upravljanja nastoje se na jednom mjestu sažeto i jasno prikazati sve glavne informacije o području obuhvaćenom planom te participativnom procesom utvrđene politike i strategije, odnosno ciljeve i aktivnosti koje usmjeravaju upravljanje tim područjem, kao i upravljanje resursima Javnih ustanova.

Plan je strukturiran kroz tri glavne cjeline, počevši od uvodnog dijela i opisa konteksta upravljanja, preko opisa obilježja područja, do upravljačkog dijela koji je centralni dio plana, a uključuje viziju, ciljeve upravljanja, evaluacije stanja i akcijske planove po temama te upravljačku zonaciju (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, 2020).

Ciljevi i mjere očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova koje se propisuju posebnim pravilnikom ugraditi će se u plan upravljanja kroz ciljeve i aktivnosti upravljanja, a veza između aktivnosti upravljanja i ciljeva i mjera očuvanja bit će prikazana u relacijskim tablicama u prilogu plana. Aktivnosti upravljanja odnose na područje djelovanja Javne ustanove sukladno Zakonu o zaštiti prirode.

U sklopu projekta „Uspostava okvira za upravljanja ekološkom mrežom NATURA 2000“ Javna ustanova za zaštitu prirode Osječko-baranjske županije sudjeluje u izradi 4 plana upravljanja (007; 009; 077; 8020).

  1. Plan upravljanja područjima ekološke mreže Biljsko groblje, Bistrinci, Petrijevci i Spomenikom prirode Biljsko groblje (PU 077)
  2. Plan upravljanja Regionalnim parkom Mura - Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (PU 007)
  3. Plan upravljanja područjem ekološke mreže Dunav - Vukovar i pridruženim zaštićenim područjima (PU 009)
  4. Plan upravljanja područjem ekološke mreže Lonđa, Glogovica, Breznica (PU 8020)

 

Planovi upravljanja za Spomenike parkovne arhitekture:

Perivoj kralja Tomislava u Osijeku
Park kralja Petra Krešimira IV u Osijeku

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.