image image image
Erdut
Đakovo
Dalj

Poučna staza Značajnog krajobraza ErdutGet the Flash Player to see this player.

O nama
O nama

Ustanova obavlja djelatnosti

  • zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Osječko-baranjske županije u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode,osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara
  • nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na zaštićenim područjima kojima upravlja Ustanova.

Ustanova može obavljati i druge poslove koji služe obavljanju navedenih djelatnosti, ako se oni u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz opisanu djelatnost.

Rad Ustanove je javan. Ustanova je dužna izvješćivati javnost putem sredstava javnog priopćavanja o svim radnjama koje imaju utjecaj, ili bi mogle imati utjecaj na zaštitu prirode i okoliša.

Zaštićenim prirodnim vrijednostima kojima upravlja Ustanova, upravlja se na temelju Plana upravljanja.
Plan upravljanja donosi se za razdoblje od deset godina.Plan upravljanja određuje razvojne smjernice, način izvođenja zaštite, korištenja i upravljanja zaštićenim prirodnim vrijednostima kojima upravlja Ustanova, te pobliže smjernice za zaštitu i očuvanje prirodnih vrijednosti zaštićenih prirodnih vrijednosti uz uvažavanje potreba lokalnog stanovništva. Ciljevi, smjernice zaštite i provedba plana s njihovim sastavnicama određuju se sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode. Plan upravljanja provodi se godišnjim programom zaštite, očuvanja, održavanja, korištenja i promicanja zaštićenih prirodnih vrijednosti. Prije utvrđivanja prijedloga plana upravljanja Ustanova je dužna provesti postupak javnog uvida.

Tijela ustanove:

  • Upravno vijeće
  • ravnatelj

Ustanovom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i četiri člana.
Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješuje Županijska skupština Osječko-baranjske  županije.
Ustanova obavlja djelatnost utvrđenu zakonom i Statutom na osnovi plana razvoja, plana upravljanja, godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti, te godišnjeg financijskog plana.

Plan jednostavne nabave za 2018

Plan nabave za projekt CoopMDD

Godišnji Program zaštite održavanja očuvanja promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih područja OBŽ za 2017 i Financijski plan

Godišnji Program zaštite održavanja očuvanja promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih područja OBŽ za 2016 i Financijski plan

 

Godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu (xls)
Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu (pdf)

Godišnji financijski izvještaji za 2017. godinu (xls)

Bilješke uz Godišnji financijski Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2017 godinu (doc)


Godišnji financijski izvještaji za 2016. godinu

Godišnji financijski izvještaji za 2015. godinu

Godišnji financijski izvještaji za 2014. godinu


Proračun za 2016

Godišnji program
 

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Plan nabave za 2014 godinu

Plan nabave za 2015 godinu

Plan nabave 2016 - J.U. agencija za upravljanje zašt.prir.vrijed. na području OBŽ

Plan nabave za 2017 godinu

Plan nabave za provedbu IPA projekta Three Rivers = One Aim, IPA HUHR/1101/1.1.1/0005

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacija za 2015.godinu

Izvješće o javnoj nabavi za 2014 godinu

Izvješće o javnoj nabavi za 2013 godinu

 

Temeljem članka 100. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08 i 136/12) i članka 27. stavka 1. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ br. 3/15) objavljujemo:
 

- Natječaj za Ravnatelja

 

     Godišnjak Javne ustanove

Akcijski plan zaštite i održivog razvoja Srednjeg Podunavlja

Živi Dunav

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske  županije u skladu s zakonom. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.


31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425
Fax: 00385-31-200-409

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

Žiro račun:2500009-1102169672
OIB: 79276999206

Jeste li znali

 

twitterDa se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

twitterDa su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.
 

Obavijest

 

twitterTemeljem članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11.) obavještavamo da ravnatelj Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, niti s njime povezane osobe, sukladno članku 13. stavku 1. i 4.  Zakona o javnoj nabavi, ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%. Slijedom navedenog, nema gospodarskih subjekata s kojima Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.