image image image
Erdut
Đakovo
Dalj

Obnova močvarnih područja u srednjem Podunavlju

O nama
O nama

Djelatnost Javne ustanove je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti iz nadležnosti Županije.
 
            U okviru djelatnosti iz prethodnog stavka Javna ustanova obavlja osobito sljedeće poslove:
-           prati i proučava stanje zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti iz nadležnosti Županije te vodi odgovarajuće evidencije o njima i njihovom stanju,
-           temeljem stručnih elaborata priprema i nadležnim tijelima Županije predlaže akte o proglašenju zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti iz nadležnosti Županije,
-           priprema i nadležnim tijelima predlaže mjere zaštite zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti i nadzire njihovo izvršavanje,
-           pred nadležnim inspekcijskim tijelima pokreće postupke nadzora i poduzimanja mjera zaštite zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti,
-           brine se o organizaciji pravilnog održavanja, zaštite i korištenja zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti,
-           pruža stručnu pomoć vlasnicima i korisnicima zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti u izvršavanju njihovih obveza prema zaštićenim prirodnim vrijednostima a osobito davanjem stručnih mišljenja i naputaka,
-           priprema, organizira i provodi aktivnosti promicanja zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti, kao dijela prirodne baštine Županije,
-           obavlja stručne poslove vezane uz očuvanje tradicije, kulturne baštine i suradnje s lokalnim stanovništvom,
-           obavlja druge stručne poslove zaštite prirode iz djelokruga Županije.
 
            Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka, uključujući nadzor provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja, Javna ustanova obavlja temeljem Zakona kao javnu službu.
 
            Pored djelatnosti koje se upisuju u sudski registar ustanova, Javna ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisanih u sudski registar ustanova, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost, a osobito:
-           gospodarsko korištenje prirodnih dobara na zaštićenom području kojim upravlja (bez koncesije) osim kada je zakonom odnosno odlukom Vlade Republike Hrvatske drugačije određeno, te
-           organiziranje odnosno sudjelovanje u turističkoj ponudi i promidžbi zaštite prirode i prirodnih vrijednosti, organiziranje ekskurzija, izleta i dopuštenih sportskih aktivnosti
 
            Javna ustanova potiče informiranje javnosti o zaštiti prirode i njenom očuvanju putem medija, predavanja i izdavačke djelatnosti, te izvješćuje o prirodnim vrijednostima radi njihova posjećivanja u cilju obrazovanja, razgledavanja i rekreacije.
 
            Radi promicanja zaštite prirode Javna ustanova:
-           organizira i izvodi ekološke poduke u obliku stručnih savjetovanja, seminara, škole u prirodi i drugih odgovarajućih oblika podučavanja i promicanja zaštite prirode,
-           organizira odnosno izrađuje i prodaje stručne publikacije i različite promidžbene i druge materijale, ambleme te prigodne suvenire i druge predmete u svezi sa promicanjem zaštite prirode.
 
            U cilju promicanja zaštite prirode te s tim u vezi izvješćivanja javnosti Javna ustanova u suradnji sa Županijom, jedinicama lokalne samouprave, te drugim zainteresiranim pravnim osobama kao i medijima, svake godine obilježava prigodne datume organiziranjem odgojnih, obrazovnih, rekreativnih, stručnih i drugih aktivnosti kojima se na primjeren način potiče i promiče zaštita prirode.
 
            Javna ustanova kroz informiranje javnosti o izuzetnom bogatstvu biološke i krajobrazne raznolikosti promiče svijest o potrebi i važnosti očuvanja te drugačijem ponašanju i odnosu pojedinca i zajednice prema toj raznolikosti.

UPRAVLJANJE JAVNOM USTANOVOM
 
1.         Upravno vijeće
2.         Ravnatelj
3.         Stručni voditelj
4.         Čuvari prirode i motriteljFinancije:
Temeljem članka 100. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08 i 136/12) i članka 27. stavka 1. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ br. 3/15) objavljujemo:

Financijski plan 2022 - 2024. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2021. godinu (doc)

Godišnji financijski izvještaji za 2021. godinu (xls)

Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu (doc)

Godišnji financijski izvještaji za 2020. godinu (xls)

Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu (doc)


Godišnji financijski izvještaji za 2019. godinu (xls)


Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu (doc)


Godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu (xls)


Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu (pdf)Planovi nabave:

Plan nabave za 2022

Plan nabave za 2021

Plan nabave za 2020


Plan jednostavne nabave za 2019


Plan jednostavne nabave za 2018


Plan nabave za projekt CoopMDDPlanovi i izvješća o radu:

Godišnji Program zaštite održavanja očuvanja promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih područja OBŽ za 2019 i Financijski plan 2020. godinu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja za 2020. godinu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja za 2021. godinu

Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu.

Izvješće o ostvarivanju godišnjeg programa zaštite održavanja očuvanja promicanja i korištenja zaštićenih području 2020. godinu (pdf).

Izvjesce o ostvarivanju godišnjeg programa zaštite održavanja očuvanja promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2020. godinu (xls).


Natječaji:

Natječaj za ravnatelja 2022. godinu


Pristup podataka:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izjava o pristupačnosti

Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama

Pravo pristupa informacija za 2020

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu


Procedure:

Procedura stvaranja ugovornih obveza
 

 

     Godišnjak Javne ustanove

Akcijski plan zaštite i održivog razvoja Srednjeg Podunavlja

Živi Dunav

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju  Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije.  Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi: 
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Izjava o pristupačnosti

Jeste li znali

 

twitterDa se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

twitterDa su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.
 

Obavijest

 

twitterTemeljem članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11.) obavještavamo da ravnatelj Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, niti s njime povezane osobe, sukladno članku 13. stavku 1. i 4.  Zakona o javnoj nabavi, ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%. Slijedom navedenog, nema gospodarskih subjekata s kojima Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.