image image image
Erdut
Đakovo
Dalj

Poučna staza Značajnog krajobraza ErdutGet the Flash Player to see this player.

Nedovoljno poznate svojte DD

Širokouhi mračnjak: Barbastella barbastellus

Lokaliteti: U Hrvatskoj vjerojatno naseljava sva brdska i gorska područja kontinentalne Hrvatske, a moguće je i u nizinska. Najbrojniji je u poplavnim i vlažnim šumama. Specijaliziran je za lov na sitne noćne leptire iz skupina Pyralidae i Arctidae,te sitne dvokrilce. Lovi ih u krošnjama i duž šumskih rubova, ali i iznad vode. Stanuje ispod kore, i u dupljima drveća, a kolonije ženki s mladima često su i u  griljama na tavanima.

Močvarni šišmiš: Myotis dasycneme
Lokaliteti: Ljetna nalazišta močvarnog šišmiša u Hrvatskoj, nizinski su predjeli uz donji dio Drave i dunav,a možda i Savu. Močvarni šišmiš lovi iznad rijeka s mirnom, sporo tekućom vodom, jezera, kanala širih od 2,5m, močvara i otvorenih površina u močvarama, lokvi u otvorenom krajoliku, rjeđe u vlažnim livadama i rubova šuma. Hrani se uglavno malim dvokrilcima, najčešće iz skupine Chironomidae, često u fazi njihovog izlaska u kukuljice.Plijen lovi brzim prvocrtnim letom ( do 35km/h) stopalima, repnom leticom ili krilima neposredno iznad vode,ali i na visini više metara nad vodom. Lijeti noćne kolonije su na tavanima i šupljinama zidova, a borave i do 15km udaljene od hranidbenog područja.

Vidra: Lutra lutra

Lokaliteti: U Hrvatskoj potencijalno raširena uz odgovarajuća vodena staništa: uz pritoke Drave, Dunava, Save, Kupe i Une, u Dalmaciji uz Zrmanju, Vransko jezero, Krku i Neretvu, a rijetka je u Istri te Gorskom kotaru i Lici. Obitava uz rijeke, jezera, močvare, uz obalu mora kraj vrulja i na ušćima rijeka, ribnjacima te u svim vodenim sredinama gdje ima mir za podizanje mladih. Osobito je česta u nizinama. Hrani se ribama, rakovima i vodozemcima, plijen joj mogu biti i sitni sisavci i ptice.

 

     Godišnjak Javne ustanove

Akcijski plan zaštite i održivog razvoja Srednjeg Podunavlja

Živi Dunav

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske  županije u skladu s zakonom. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.


31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425
Fax: 00385-31-200-409

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

Žiro račun:2500009-1102169672
OIB: 79276999206

Jeste li znali

 

twitterDa se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

twitterDa su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.
 

Obavijest

 

twitterTemeljem članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11.) obavještavamo da ravnatelj Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, niti s njime povezane osobe, sukladno članku 13. stavku 1. i 4.  Zakona o javnoj nabavi, ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%. Slijedom navedenog, nema gospodarskih subjekata s kojima Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.